ההזדמנות שלך ליהנות מיתרונות קופות הגמל גם עבור הכסף הנזיל שלך.
קופת גמל מוכרת כמכשיר חיסכון פנסיוני לגיל פרישה עם יתרונות רבים, אבל תיקון בחוק הופך אתקופת הגמל למכשיר חיסכון פנסיוני גם עבור הכספים הנזילים.
תיקון זה, הנקרא "תיקון 190", מאפשר  למי שעבר את גיל 60 ויש לו פנסיה מינימלית (מעל 4,512 ₪ בשנת 2019),להפקיד כספים בקופת הגמל, אשר ניתנים למשיכה בסכום חד פעמי בניכוי מס רווח הון בשיעור של 15% בלבד (עלהרווח הנומינלי) במקום 25% מס ריאלי על רווחים בניירות ערך.